Protokoll fört vid Portalens ordinarie årsstämma lördagen den 24 mars-06  kl 13.00
i Aktiviteten, Storuman
 

§ 1  Som ordförande i Storumanbyarnas webportal ekonomisk förening hälsade Stig Anderback medlemsbyarnas representanter välkomna och förklarade att han utsett Lars G Norman till att skriva protokollet.
Stig utsågs till att vara stämmoordförande

 

§ 2  En närvarolista hade upprättats innan stämman öppnades. Listan godkännandes till att vara röstlängd vid behov.

 

§ 3  Debora Jonsson och Sören Israelsson valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

 

§ 4  För en månad sedan har Stig kallat till årsstämma att hållas den 24 mars i Aktiviteten kl 13.00
Stämman beslutade att annonsering ha förekommit i behörig ordning

 

§ 5  Den dagordning, som utsänts inför stämman fastställdes att vara underlag för dagens förhandlingar.

 

§ 6  Styrelsens årsredovisningshandlingar i form av årsberättelsen föredrogs av Christer Norberg. Berättelsen lades till handlingarna.
I anslutning till årsberättelsen noterades att Långsjöby har ställt sig utanför Portalen
Årsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.

 

§ 7   Debora presenterade sina resultat och balansräkningar. Noterades att föreningen fått in
8 5003:- och gjort av med 8 000:-, vilket ger ett överskott på 503:-.
Stämman fastställde balans och resultaträkningarna.

 

§ 8   Sören föredrog revisorernas berättelse och enligt deras förslag beslöt stämman att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och revisorerna  

 

§ 9   Stämman beslutade att överföra överskottet på 503:- i ny räkning. 

 

§10  Noterades att styrelsen hänskjutit frågan om att avskriva 2005 års avgift för Harrsjö och 2005 och 2006 års avgift för Abborberg.
Stämman beslöt att avskriva beloppen då byarna inte ( hur löd skälet ???????????

 

§11   Till stämman hade inga motioner inkommit.

 

§12   Debora hade upprättat ett budgetförslag som innebär:
Föreningen får in 17 847 kr, men ger ut 16 290 kr och beräknas få ett överskott på 1 557 kr.
Då är Deboras fordringar medräknade och ej utbetalda kostnadsersättningar.

 

§13   Stämman beslutade att inte förändra medlemsavgiften, som är 500 kr/per by och år.

 

§14   Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att Stig skall vara ordförande ytterligare ett år.

 

§15   Stämman beslutade:
• Stig och Debora omväljes på ytterligare 2 år i styrelsen
• Birgitta Sandberg och Britt Inger Persson blir suppleanter på 1 år

 

§16   Stämman beslutade:
• att Sören Israelsson och Bo Åström blir revisorer på 1 år och
• att  Agneta Holmner blir revisorssuppleant på 1 år

 

§ 17  Slutligen beslutade stämman att Marit Bergfors och Jerker Bergström får fortsatt förtroende att utgöra valberedning under 1 år. Marit är sammankallande

 

§ 18  Noterades att stämman uttryckte ett varmt tack och en eloge till Birgitta för det arbete hon lagt ned i rollen som huvudadministratör. Allt har flutit på och det har gått väl med Barseles inträde i portalen.

 

§19  Följande frågor diskuterades under övriga ärenden:
• Nyhetsrutan. Stämman ansåg att byarna bör återkommande städa bort gamla ”nyheter”. De bör ges ett datum då nyheten skall gå till arkivet.
• Kalendern bör försvinna ansåg stämman. Det är förenat med mycket jobb att bygga upp kalendern och därtill att vidmakthålla den.
• Anslagstavlan bör få finnas kvar, men det som anslås bör bort inom 2 månader.
• SIKU´s  plats skall tömmas och erbjudas till ett bra pris åt något företag. Stämman uppdrog till styrelsen att välja företag och ersättningen för platsen.
• Birgitta fick i uppdrag att uppdatera kartan.
• Länkarna till medfinansiärer skall tas bort.
• Aktivitetslistan, som upprättats för inloggning godkändes och skall gå ut till samtliga byar.

Slutligen diskuterades fortbildningen av byarepresentanter varvid följande beslut fattades av stämman:
• Marit och Birgitta initierar en kurs
• Stig ordnar fram pengar lämpligen via folkhögskolan
• Debora försöker fixa fram billig lokal med datorer

 

 

Lars G Norman          Stig Anderback       Debora Jonsson             Sören Israelsson
Sekr              Ordf                         Just                                Just