Protokoll fört vid Portalens ordinarie årsstämma lördagen den 24 mars-07  kl 13.00
i Aktiviteten, Storuman
  

§ 1  Som ordförande i Storumanbyarnas webportal ekonomisk förening hälsade Stig Anderback medlemsbyarnas representanter välkomna och förklarade att han utsett Lars G Norman till att skriva protokollet.
Stig utsågs till att vara stämmoordförande

 

§ 2  En närvarolista hade upprättats innan stämman öppnades. Listan godkännandes till att vara röstlängd vid behov.

 

§ 3  Debora Jonsson och Sören Israelsson valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

 

§ 4  För en månad sedan har Stig kallat till årsstämma att hållas den 24 mars i Aktiviteten kl 13.00
Stämman beslutade att annonsering ha förekommit i behörig ordning

 

§ 5  Den dagordning, som utsänts inför stämman fastställdes att vara underlag för dagens förhandlingar.

 

§ 6  Styrelsens årsredovisningshandlingar i form av årsberättelsen föredrogs av Christer Norberg.
I anslutning till årsberättelsen noterades att Långsjöby har fått information om vilka villkor som gäller, men har ställt sig utanför Portalen
Årsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.

 

§ 7   Debora presenterade sina resultat och balansräkningar. Noterades att föreningen fått in
8 503:- och gjort av med 8 000:-, vilket ger ett överskott på 503:-.
Stämman fastställde balans och resultaträkningarna.

 

§ 8   Sören föredrog revisorernas berättelse och enligt deras förslag beslöt stämman att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och revisorerna  

 

§ 9   Stämman beslutade att överföra överskottet på 503:- i ny räkning. 

 

§10  Noterades att styrelsen hänskjutit frågan om att avskriva 2005 års avgift för Harrsjö och 2005 och 2006 års avgift för Abborberg.
Stämman beslöt att avskriva beloppen då byarna inte under den tiden kommit igång med sina hemsidor samt att de inte har någon förening som står för avgifterna.

 

§11   Till stämman hade inga motioner inkommit.

 

§12   Debora hade upprättat ett budgetförslag som innebär:
Föreningen får in 17 847 kr, men ger ut 16 290 kr och beräknas få ett överskott på 1 557 kr.
Då är Deboras fordringar medräknade och ej utbetalda kostnadsersättningar.

 

§13   Stämman beslutade att inte förändra medlemsavgiften, som är 500 kr/per by och år och en anslutningsavgift på 100 kr.

 

§14   Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att Stig skall vara ordförande ytterligare ett år.

 

§15   Stämman beslutade:
• Stig och Debora omväljes på ytterligare 2 år i styrelsen
• Birgitta Sandberg och Britt Inger Persson blir suppleanter på 1 år

 

§16   Stämman beslutade:
• att Sören Israelsson och Bo Åström blir revisorer på 1 år och
• att  Agneta Holmner blir revisorssuppleant på 1 år

 

§ 17  Slutligen beslutade stämman att Marit Bergfors och Jerker Bergström får fortsatt förtroende att utgöra valberedning under 1 år. Marit är sammankallande

 

§ 18  Noterades att stämman uttryckte ett varmt tack och en eloge till Birgitta för det arbete hon lagt ned i rollen som huvudadministratör. Allt har flutit på och det har gått väl med Barseles inträde i portalen.
Stämman beslutade att Birgitta får förnyat förtroende på sitt uppdrag under tiden fram till nästa årsmöte.

 

§19  Följande frågor diskuterades under övriga ärenden:
• Nyhetsrutan. Stämman ansåg att byarna bör återkommande städa bort gamla ”nyheter”. De bör ges ett datum då nyheten skall gå till arkivet.
Från byarnas sida har framkommit att en del av dem vill att byn med lokal nyhet bör ta kontakt innan man generellt lägger ut nyheten.
På startsidan är det ok att lägga in nyheter. Dessa kan huvudadministratören städa bort.
• Kalendern bör försvinna ansåg stämman. Det är förenat med mycket jobb att bygga upp kalendern och därtill att vidmakthålla den.
• Anslagstavlan bör få finnas kvar, men det som anslår bör veta att huvudadministra-tören kan ta bort anslaget efter 2 månader. Detta bör framgå till de som vill att något anslås.
• SIKU´s  plats skall tömmas och erbjudas till ett bra pris åt något företag. Stämman uppdrog till styrelsen att välja företag och ersättningen för platsen. Viss historik, som Birgitta redovisades skall finnas på lämplig plats
• Birgitta fick i uppdrag att uppdatera kartan.
• Länkarna till medfinansiärer skall tas bort och bytas ut till den information som Birgitta tagit fram och redovisade för stämman.
• I menyraden skall SIKU plockas bort.
• Aktivitetslistan, som upprättats för inloggning godkändes och skall gå ut till samtliga byar.

Protokoll fört vid Portalens ordinarie årsstämma lördagen den 24 mars-07  (forts)

Slutligen diskuterades fortbildningen av byarepresentanter varvid följande beslut fattades av stämman:
• Marit och Birgitta initierar en kurs
• Stig ordnar fram pengar lämpligen via Storumans Folkhögskola
• Debora och Sören fixar fram billig lokal med datorer, Lärcentra alternativt Röbroskolan. Det förstnämnda alternativet är att föredra då det där finns möjligheter till kaffe och smörgås.


§ 20 Ordföranden tackade de närvarande för ett engagerat och framåtsyftande årsmöte och avslutade med en önskan om fortsatt intresse för Portalen och dess verksamhet.

 

Lars G Norman          Stig Anderback       Debora Jonsson             Sören Israelsson
Sekr              Ordf                         Just                                Just