SBWP

Protokoll fört vid Portalens ordinarie årsstämma lördagen den 12 april-08  kl 13.00
i Aktiviteten, Storuman
  

§ 1  Som ordförande i Storumanbyarnas webportal ekonomisk förening hälsade Stig Anderback medlemsbyarnas representanter välkomna och förklarade att han utsett Lars G Norman till att skriva protokollet.
Stig utsågs till att vara stämmoordförande

 

§ 2  En närvarolista hade upprättats innan stämman öppnades. Listan godkändes att vara röstlängd vid behov.

 

§ 3  Debora Jonsson och Bo Åström valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

 

§ 4  För en månad sedan har Stig kallat till årsstämma, att hållas den 12 april i Aktivi-
teten kl 13.00
Stämman beslutade att annonsering har förekommit i behörig ordning

 

§ 5  Den dagordning, som utsänts inför stämman fastställdes till att vara underlag för dagens förhandlingar.

 

§ 6  Styrelsens årsredovisningshandlingar i form av årsberättelsen föredrogs av Christer Norberg. Berättelsen lades till handlingarna.
I anslutning till årsberättelsen noterades att Barsele har anslutit sig Portalen
Årsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.

 

§ 7   Debora presenterade sina resultat och balansräkningar. Noterades att föreningen fått ett
överskott på 1 069 kr
Stämman fastställde balans och resultaträkningarna.

 

§ 8   Sören föredrog revisorernas berättelse och enligt deras förslag beslöt stämman att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och revisorerna  

 

§ 9   Stämman beslutade att överföra överskottet  i ny räkning. 

 

§10  Ordföranden redogjorde för idén att upprätta en Informations-Ö  i kommunbiblioteket, med målsättning att bland annat samla ihop foton, bilder och minnesskrifter från de olika byarna inom kommunen.
Förslaget från Portalens styrelse är att styrgruppen för Informations-Ön bestående av Studieförbunden, Hembygdsföreningar, Storumans kommun och Västerbottens länsmuseum, skall ges tillåtelse att ta direkt kontakt med byarna inom Portalen. Info-Ön skall skanna materialet och det skall göras tillgängligt på Storumans kommunbibliotek, på utställningar och på en websait.
Originalfoton och text kommer att förvaras av Västerbottens länsmuseum
Protokoll fört vid Portalens ordinarie årsstämma lördagen den 12 april-08  (forts §10)

I anslutning till denna diskussion rekommenderades stämman att gå in på Storumans Nostal-gisajt där enligt Sören Israelsson, Sören Hellkvist är ”motor”
Stämman beslutade att ställa sig positiv till idén under förutsättning att gällande bestämmelser om upphovsrätt följs och rekommenderade byarna att ställa sitt material till förfogande.

 

§11   Till stämman hade inga motioner inkommit.

 

§12   Stämman beslutade att inte förändra medlemsavgiften, som är 500 kr/per by och år.

 

§13   Debora hade upprättat ett budgetförslag som innebär:
Föreningen får in ≈15 000 kr, men ger ut lika stort belopp under 2008.
Stämman beslutade fastställa Deboras budgetförslag. 


§14   Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att Stig skall fortfara som myndig ordförande ytterligare ett år.

 

§15   Stämman beslutade:
• Christer omväljes på ytterligare 2 år i styrelsen med funktionen som utmärkt sekreterare
• Debora har kommit så väl in i rollen som kassör. Stämman vill ha henne kvar.
• Birgitta Sandberg och Britt Inger Persson blir suppleanter på 1 år. Birgitta skall fortsätta att vara huvudadministratör och ersättas för detta enligt stämmans uppfattning.

 

§16   Stämman beslutade:
• att Sören Israelsson och Bo Åström blir revisorer på 1 år och
• att  Agneta Holmner blir revisorssuppleant på 1 år

 

§ 17   Stämman beslutade att Marit Bergfors  får fortsatt förtroende att utgöra valberedning under 1 år ev. med hjälp av styrelsen. 

 

§ 18  Stämman utryckte att styrelsen har fungerat bra och att Birgitta på ett smidigt sätt löst de problem som uppstått

 

§19 Stämman beslutade att protokollen skall anslås på huvudsidan i portalen på lämpligt ställe.
Vidare skall det framgå på väl synlig plats i Portalens huvudsida att:
• inlägg i byarnas gästböcker får ej vara anonyma. Då riskeras de att raderas
• inlägg i gästböckerna får ej vara personliga angrepp. Då riskeras de att raderas

 

 

Lars G Norman          Stig Anderback       Debora Jonsson           Bo Åström
Sekr               Ordf    Just                    Just