Protokoll   vid Portalens ordinarie årsstämma

Lokal             Aktiviteten i Storuman

Tid                 Lördagen den 25 april 2009,  kl 13.00.

 

§1 Till ordförande vid stämman valdes Stig Anderback, som meddelade att stämmoordförandens val av protokollförare blivit Lars G Norman

 

§2 Stämman godkände att röstlängden skulle utgöras av den närvarolista som skickats runt för underskrift. Listan bilägges protokollet. Bil 1.

 

§3 Pernilla Lidén och Agneta Holmner utsågs till att jämte ordföranden justera protokollet

 

§4 Stämman ansåg att kallelse utlysts i behörig ordning.

 

§5 Dagordningen fastställdes med tillägg att till ”stämman hänskjutna frågor” behandlar frågan om domännamn och kostnaderna för detta, samt tidpunkten när årsmötet skall hållas.

 

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.

 

§7 Kassören Debora Jonsson hade under §6 redovisat balansräkningen och resultaträkningen varvid noterades ett underskott på 1kr i en omslutning på 12 427kr. Summa tillgångar vid slutet av året är 1767,94.
      Stämman beslutar att fastställa balansräkningen och resultaträkningen.

 

§8  Mot bakgrund av väl redovisat styrelsearbete och ett gott ekonomiskt resultat beslutar stämman på ordförandens fråga, att ansvarsfrihet för styrelseledamöter och revisorer skall gälla.

 

§9  Stämman beslutar att årets underskott (-1kr) överförs till ny räkning för 2009.

 

§10 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor var:
• Domännamn och kostnaderna för detta. Stämman anser att Vildmarksdata bör kunna ombesörja och fakturera i en faktura även domännamnet. Stämman uppdrar därför till huvudadministratören Birgitta att hon pratar väl med Linjalen.
• Tidpunkten för stämman. Stämman gruffar över att en solig fiskardag förlora 4 kilos-rödingar och vill ha annan tidpunkt. Stämman beslutar därför att stämma bör hållas i slutet av februari en vardagskväll i svartvintern.

 

§11 Motioner till stämman hade inte inkommit.

§12 Debora hade gjort en budget för 2009, som slutade på 13 705 kr med ett överskott på 530:-. Stämman ansåg att bedömningarna var väl grundade och fastställde budgeten.

 

§13 Medlemsavgiften skall vara oförändrad enligt stämman

 

§14 Val av styrelsens ordförande skall enligt stämman vara Stig Anderback

 

§15 Val av styrelseledamöter blev enligt stämman Christer Norberg och Debora Jonsson och styrelsesuppleanter Birgitta Sandberg samt Marlene Vedebring

 

§16 Val av revisorer enligt stämman Sören Israelsson & Bo Åström med Agneta Holmner som suppleant

 

§17 Valberedningen Marit Bergfors omvaldes.

 

§18 Information och förslag från huvudadministratören. Hon ville vara ledig men meddelade följande:
• Hon är mkt nöjd med portalens jobb. Dvs alla som har engagerat sig. Dock bör nyheter för en by bara sättas upp som nyheter i den egna byn. Marit lovade att prata väl med Birgitta att hon stoppar möjligheter för adm. i byarna att ”putta in” det som en nyhet i andra byar.
• Vi noterade att vår bybo från Gunnarn välkomnades Pernilla. Som kan bli ”bollplank” för Birgitta då Pernilla jobbar på Linjalen.

 

§19 Ordföranden tackade för en trevligt stämma och förklarade sig nöjd med resultatet.

 

Lars G Norman               Stig Anderback             Agneta Holmner         Pernilla Lidén
bakom tangenterna             ordf.                           just                             just