Storumanbyarnas webportal ekonomisk förening
SBWP


Årsmötesprotokoll

 

Lokal  Aktiviteten i Storuman

Tid  Onsdagen den 14 april 2010,  kl 18.30

 

Närvarande  Stig Anderback, Umnäs, Christer Norberg, Kaskeluokt, Sören Israelsson, Bergsäter, Marléne Vedbring, Strömsund, Marit Bergfors, Slussfors, Debora Jonsson, Stensele.

 

1. Val av ordförande vid årsmötet och anmälan av årsmötesordförandens val av protokollförare:
 Årsmötet utsåg Stig Anderback till mötets ordförande och till sekreterare utsågs Christer Norberg.

 

2. Godkännande av röstlängden:
Röstlängden godkändes av årsmötet och att röstlängden skulle utgöras av den närvarolista som skickats runt för underskrift. Listan bilägges protokollet. Bil 1.

 

3. Val av två justeringsmän: Till justeringsman/kvinna utsågs Debora Jonsson och Sören Israelsson.

 

4. Frågan om årsmötet hade tillkännagivits i behörig ordning:
 Årsmötet godkände tillkännagivelsen.

 

5. Fastställande av dagordningen:
Årsmötet fastställde dagordningen.

 

6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen:
Kassören Debora Jonsson redovisade årsredovisningshandlingarna och sekreteraren Christer Norberg läste upp verksamhetsberättelsen.

 

7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen:
Årsmötet beslutade att fastställa balans och resultaträkning.

 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och revisorer:
Årsmötet beslutade om att ge styrelsen full ansvarsfrihet.

 

9. Fråga om disposition av föreningens överskott eller täckande av eventuell förlust.
Årsmötet beslutade att överföra räkenskaperna till ett nytt räkenskapsår.

10. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor:
Medlemskap Boksjön. Årsmötet beslutade att meddela Boksjön att de är välkomna i portalen på likadana villkor som övriga byar och att inköp av ytterligare moduler för närvarande inte är i medlemmarnas intresse

 

11. Motioner till stämman:
Inga motioner har inkommit till årsmötet.

 

12. Budget:
Årsmötet beslutade att anta kassören Debora Jonssons förslag till budget.

 

13. Medlemsavgift:
Årsmötet beslutade att låta medlemsavgiften vara oförändrad.

 

14. Val av styrelsens ordförande på 1 år:
Årsmötet omvalde Stig Anderback.

 

15. Val av styrelseledamöter och styrelse ersättare:
Årsmötet omvalde Christer Norberg som sekreterare på 2 år och även omval på Debora Jonsson som kassör på 1 år. Till ersättare på 1 år omval Birgitta Sandberg, nyval Marléne Vedbring på 1 år.
 
16. Val av revisorer och revisors ersättare:
Årsmötet omvalde Sören Israelsson och Bo Åström som revisor på 2 år till ersättare på 1 år omvaldes Agneta Holmner.
 
17. Val av valberedning och ersättare. Av dessa skall en utses till sammankallande:
Årsmötet omvalde Marit Bergfors som valberedning på 1 år.

 

18. Val av huvudadministratör:
Årsmötet beslutade att Birgitta Sandberg får fullt förtroende som huvudadministratör på 1 år.

 

19. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar:
Inga övriga ärenden eller handlingar fanns att ta upp på årsmötet.

 

20. Övriga frågor: Funktionen att kunna lägga in nyheter på andra byars hemsidor verkar fortfarande finnas och Birgitta får titta på om det inte går att ta bort den funktionen.

 

Ordföranden Stig Anderback tackar alla deltagare och förklarar mötet avslutat.

 

Sekreterare Christer Norberg Ordf.Stig Anderback    Just. Sören Israelsson,Debora Jonsson

…………………………………………………………………………………………………..