∩  SBWP  Storumanbyarnas webportal ekonomisk förening
Protokoll   vid Portalens ordinarie årsstämma

Lokal  Röbroskolan

Tid  Torsdagen den 17 mars 2011.

 

§1 Till ordförande vid stämman valdes Stig Anderback, som meddelade att stämmoordförandens val av protokollförare blivit Lars G Norman

 

§2 Stämman godkände att röstlängden skulle utgöras av den närvarolista som skickats runt för underskrift. Listan bilägges protokollet. Bil 1.

 

§3 Pernilla Lidén och Åsa Holmgren utsågs till att jämte ordföranden justera protokollet

 

§4 Stämman ansåg att kallelse utlysts i behörig ordning.

 

§5 Dagordningen fastställdes med tillägg att till ”stämman hänskjutna frågor” behandlar frågan om Bjärkvattnets anslutning till Portalen

 

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen föredrogs och godkändes med följande noteringar:
• Verksamhetsberättelsen och protokollet skall läggas ut i Portalen på nätet, när justering har gjorts.
• Av revisorernas berättelse och i årsredovisningen framgår att 11 av 16 byar har betalat sina avgifter. Styrelsen och stämman ser mycket allvarligt på att så många som 5 byar inte gör rätt för sig. I längden klarar inte föreningen ekonomin.

 

§7 Kassören Debora Jonsson hade under §6 redovisat balansräkningen och resultaträkningen varvid noterades en skuld på 2500kr. Summa tillgångar vid slutet av året är 295,94.
      Stämman beslutar att fastställa balansräkningen och resultaträkningen.

 

§8  Mot bakgrund av väl redovisat styrelsearbete och trots ekonomiskt dåligt resultat beslutar stämman på ordförandens fråga, att ansvarsfrihet skall gälla för styrelsen.

 

§9  Stämman beslutar att årets underskott överförs till ny räkning för 2011.

 

§10 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor var:
• Byn Björkvattendalens ansökan om att få ansluta sig till Portalen. Stämman beslutar godkänna anslutningen på samma villkor som alla andra byar. Vidare beslutar stämman att delegera liknande beslut till styrelsen.

 

§11 Motioner till stämman. Noterades att inga motioner lämnats in till Portalen. 

 

§12 Debora har gjort en budget för 2011, som slutar på 1 707 kr med beräknat överskott. Stämman ansåg att bedömningarna var väl grundade och fastställde budgeten.

 

§13 Medlemsavgiften 500 kr per år skall vara oförändrad enligt stämman

 

§14 Val av styrelsens ordförande. Stämman valde Stig Anderback

 

§15 Val av styrelseledamöter. Noterades under stämman att Christer Norberg har 1 år kvar sedan föregående val. Debora Jonsson omvaldes av stämman för ytterligare 2 år
     Till styrelsesuppleanter 1 år utsågs Birgitta Sandberg samt Marlene Vedebring

 

§16 Val av revisorer. Stämman valde Sören Israelsson & Bo Åström med Agneta Holmner som suppleant

 

§17 Valberedningen. Marit Bergfors omvaldes av stämman.

 

§18 Information och förslag från huvudadministratören. Hon meddelade följande:
• Hon är mkt nöjd med portalens jobb. Dvs alla som har engagerat sig. Dock bör nyheter för en by bara sättas upp som nyheter i den egna byn. Birgitta ger signaler till byarna att inte ”putta in” det som en nyhet i andra byar.
• Vidare fick Birgitta i uppdrag av stämman att påpeka för byarna att de bör byta entrébilderna i anslutning till årstiderna.

 

§19 I anslutning till diskussionen om föreningens ekonomi beslutar stämman att uppdra
till Stig att kontakta ordföranden i företagareföreningen i Storuman och rekommendera
dem vår reklambanner på förstasidan  

Ordföranden tackade slutligen för en trevlig stämma och förklarade sig nöjd med resultatet.

 

Lars G Norman           Stig Anderback Åsa Holmgren         Pernilla Lidén
bakom tangenterna     ordf.  just            just