SBWP  Storumanbyarnas webportal ekonomisk förening

Protokoll                                          vid Portalens ordinarie årsstämma

 

Lokal                                               Röbroskolan

 

Tid                                                    Torsdagen den 22 mars 2012.

 

Närvarande:      Stig Anderback, Christer Norberg, Debora Jonsson, Marit Bergfors

                                                          Birgitta Sandberg, Sören Israelsson och Lars G Norman

 

§1 Till ordförande vid stämman valdes Stig Anderback, som meddelade att stämmoordförandens val av protokollförare blivit Lars G Norman

 

§2 Stämman godkände att röstlängden skulle utgöras av den närvarolista som skickats runt för underskrift. Se ovan.

 

§3 Debora och Christer utsågs av stämman till att jämte ordföranden justera protokollet

 

§4 Stämman ansåg att kallelse utlysts i behörig ordning.

 

§5 Dagordningen fastställdes

 

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen föredrogs och godkändes (Jag har aldrig tillförne tagit del av en så elegant revisions-

      berättelse. Sekr. anm.)

 

§7 Kassören Debora Jonsson hade under §6 redovisat balansräkningen och resultaträkningen varvid noterades ett överskott på 2030 kr.  Summa tillgångar vid slutet av året är  3239 kr

      Behållningen vid årets slut är 2326 kr            

      Stämman beslutar att fastställa balansräkningen och resultaträkningen.

     

§8 Mot bakgrund av väl redovisat styrelsearbete beslutar stämman på ordförandens fråga, att ansvarsfrihet skall gälla för styrelsen.

 

§9 Stämman beslutar att årets underskott överförs till ny räkning för 2012.

 

§10 Till stämman från styrelsen redovisade frågor var:

·         Att Långvattnet vill ansluta sig. Noterades att Birgitta ordnar de praktiska detaljerna.

·         Vildmarksdata har via ett mail signalerat att de vill ha ett nytt avtal. Christer svarade dem att vi har ett gällande avtal. V-mdata accepterade.

·         Kravet om flygplatsens reklamplats stryks.

·         Harrsjös plats plockas bort.

 

§11 Motioner till stämman. Noterades att inga motioner lämnats in till Portalen.


§12 Debora har gjort en budget för 2012, som slutar på 2026 kr som beräknat överskott. Stämman ansåg att bedömningarna var väl grundade och fastställde budgeten.

 

§13 Medlemsavgiften 500 kr per år skall vara oförändrad enligt stämman

 

§14 Val av styrelsens ordförande. Stämman valde Stig Anderback på 1 år

 

§15 Val av styrelseledamöter. Christer Norberg valdes på 1 år. Debora Jonsson valdes på

1 år.  Till ersättare i styrelsen 1 år valdes Birgitta Sandberg samt Marléne Vedebring

 

§16 Val av revisorer. Stämman valde Sören Israelsson & Bo Åström, men ingen ersättare.

 

§17 Valberedningen. Marit Bergfors och Birgitta Sandberg valdes av stämman.

 

§18 Information och förslag från huvudadministratören Birgitta. Hon meddelade följande:

·         Till nu har 1,2 milj. besökt portalen och 805 000 har gått in på startsidan. Detta bör gagna möjligheten att få sälja reklambanners.

·         Nyhetsrutan har visat sig ha en positiv inverkan

Stämman ansåg att huvudadministratören är värd en symbolisk stor och vacker ros.

 

§19 I anslutning till diskussionen om föreningens ekonomi beslutar stämman att uppdra

till Stig att ånyo kontakta ordföranden i företagareföreningen i Storuman och rekommendera

dem reklambanner på förstasidan  

 

Ordföranden tackade slutligen för en trevlig stämma och förklarade sig nöjd med resultatet.

 

 

 

 

 

Lars G Norman           Stig Anderback                           Debora Jonsson          Christer Norberg

bakom tangenterna      ordf.                                                 just                                    just