SBWP  Storumanbyarnas webportal ekonomisk förening  

Protokoll              vid Portalens ordinarie årsstämma 2013

 

Lokal                         Röbroskolan

 

Tid                             Onsdagen den 27 mars-13

 

Närvarande:    Stig Anderback, Debora Jonsson, Marit Bergfors Sören Israelsson och Lars G Norman

 

§1 Till ordförande vid stämman valdes Stig Anderback, som meddelade att

stämmoordförandens val av protokollförare blivit Lars G Norman

 

§2 Stämman godkände att röstlängden skulle utgöras av den närvaroförteckning

som noterats ovan.

 

§3 Marit och Sören utsågs av stämman till att jämte ordföranden justera protokollet

 

§4 Stämman ansåg att kallelse utlysts i behörig ordning.

 

§5 Dagordningen fastställdes. Därutöver beslöts att behandla de frågor som

     styrelsen tidigare diskuteras  

 

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen

     föredrogs och godkändes (Sörens eleganta revisionsberättelse i ny tappning föredrogs.Sekr. anm.)

 

§7 Kassören Debora Jonsson hade under §6 redovisat balansräkningen och resultaträkningen

     varvid noterades ett minusresultat på 675 kr. Behållningen vid årets slut är 1650,94 kr            

      Stämman beslutar att fastställa balansräkningen och resultaträkningen.

     

§8 Mot bakgrund av väl redovisat styrelsearbete beslutar stämman på ordförandens fråga,

    att ansvarsfrihet skall gälla för styrelsen.

 

§9 Stämman beslutar att årets resultat överförs till ny räkning för 2013.

 

§10 Till stämman från styrelsen redovisade frågor var:

·         Björkvattnet inte betalat insatsen och två års avgifter. 

       Abborberg, Akkan, Bastansjö, Grundfors, Slussfors, och Stensele har inte betalat för 2012.

   Styrelsen har ansett att byarna bör få ytterligare en chans och uppdrog till kassören att noga

   påpeka att de riskerar avstängning om inte betalning sker.

·         Vidare uppdrog årsstämman, enligt styrelsens förslag, att ett möte ordnas med byarepresentanterna

       där det diskuteras hur medlemmarna ser på medlemskapet i den ekonomiska föreningen

·      

§11 Motioner till stämman. Noterades att inga motioner lämnats in till Portalen.

 

§12 Debora har gjort en budget för 2013, som slutar på 875 kr som beräknat överskott.  

      Stämman fastställde budgeten.

 

§13 Medlemsavgiften 500 kr per år skall vara oförändrad enligt stämman

 

§14 Val av styrelsens ordförande. Stämman valde Stig Anderback på 1 år

 

§15 Val av styrelseledamöter. Christer Norberg valdes på 1 år. Debora Jonsson valdes på 1 år.  

        Till ersättare i styrelsen 1 år valdes Birgitta Sandberg samt Marléne Vedebring

 

§16 Val av revisorer. Stämman valde Sören Israelsson & Bo Åström och som ersättare Agneta Holmner.

 

§17 Valberedningen. Marit Bergfors och Birgitta Sandberg valdes av stämman och som sammankallande Marit.

 

§18 Stämman ansåg att huvudadministratören är värd en symbolisk stor blomma.

 

§19 I anslutning till diskussionen om föreningens ekonomi beslutar stämman att uppdra

till Stig att ånyo kontakta ordföranden i företagareföreningen i Storuman och rekommendera

dem reklambanner på förstasidan.Stämmanuppdrog till Sören att vidtala Skellefteå kraft om köp av en banner.

Lars tog på sig uppdraget att prata med Norrskog

Slutligen beslöt stämman att uppdra till styrelsen att utreda om det är lämpligt att utöka styrelsen till 5 personer  

 

Ordföranden tackade slutligen för en trevlig stämma och förklarade sig nöjd med resultatet.

 

 

 

 

 

Lars G Norman                   Stig Anderback                 

bakom tangenterna                         ordf

 

 

 

Marit Bergfors          Sören Israelsson

  just                                         just